ภาพประกอบจาก  : manager.co.th

รายชื่อประเทศที่คนไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

1. Cambodia 14 วัน
2. Brunei 14 วัน
3. Bahrain 14 วัน
4. Japan 15 วัน
5. Philippines 30 วัน
6. Laos  30 วัน
7. Vietnam 30 วัน
8. Malaysia 30 วัน
9. Singapore 30 วัน
10. Hong Kong 30 วัน
11. Macau 30 วัน
12. Maldives 30 วัน
13. Seychelles 30 วัน
14. South Africa 30 วัน
15. Mongolia 30 วัน
16. Turkey 30 วัน
17. Russia 30 วัน
18. Vanuatu  30 วัน
19. Indonesia 30 วัน
20. South Korea 90 วัน
21. Argentina 90 วัน
22. Brazil 90 วัน
23. Chile 90 วัน
24. Ecuador 90 วัน
25. Fiji 4 เดือน
26. Panama 180 วัน
27. Peru 183 days
28. Georgia 90 วัน
29. Haiti 90 days
30. Dominican Republic 3 เดือน
31. Cook Island 31 วัน

รายชื่อประเทศที่คนไทยสามารถขอ Visa on arrival ได้

1. Sri Lanka ค่าวีซ่าประมาณ $20 อยู่ได้ 30 วัน
2. Oman
3. Jordan ค่าวีซ่า JOD20 หรือประมาณ 1,000 บาท อยู่ได้ 30 วัน
4. Papua New Guinea ค่าวีซ่าไม่เกิน 1,000 บาท อยู่ได้ 60 วัน
5. Iran   15 วัน
6. Nepal
7. Ethiopia* ค่าวีซ่าประมาณ $20-30
8. Kenya
9. Tanzania*
10. Zimbabwe*
11. Mauritius
12. Madagascar
13. Timor Leste (ติมอร์ตะวันออก)
14. Armenia  ค่าวีซ่าประมาณ $40
15. Bolivia ค่าวีซ่า $52
16. Mali*
17. Mozambique  30 วัน
18. Uganda* ค่าวีซ่า US$50
19. Togo*  7 วัน

*สำหรับการเดินทางไปยัง 6 ประเทศที่ดาวเอาไว้ ทุกท่านจำเป็นต้องมีสมุดเล่มเหลืองยืนยันการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดต่างๆในแถบแอฟริกา เช่น มาลาเรีย ไทฟอย ไข้เหลือง ฯลฯ ยังไงขอให้ศึกษาข้อมูลเรื่องโรคที่ต้องป้องกันก่อนการเดินทางไปยัง 4 ประเทศนี้ด้วย

รายชื่อประเทศที่คนไทยสามารถไปได้โดยมีเงื่อนไขบางประการ

1. Taiwan ถ้ามีวีซ่าอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย หรือ เชงเก้น ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถเข้าไต้หวันโดยยกเว้นวีซ่าได้ 30 วัน และวีซ่าไต้หวัน สำหรับคนที่ถือวีซ่าถาวรหรือเรสซิเดนส์วีซ่าของประเทศนิวซีแลนด์สามารถเข้าประเทศไต้หวันได้ 30 วัน
2. Mexico ถ้ามีวีซ่าอเมริกาที่ยังไม่หมดอายุ สามารถพำนักได้โดยยกเว้นวีซ่า 180 วัน (โดยต้องเข้าเม็กซิโกโดยผ่านทางประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)
3. Puerto Rico ถ้าเดินทางมาจาก USA เพื่อเข้า Puerto Rico ยกเว้นวีซ่าและอยู่ได้ 30 วัน
4. Bulgaria ถ้ามีวีซ่าเชงเก้นหรือโรมาเนีย สามารถพำนักได้ 90 วัน
5. Kosovo ถ้ามีวีซ่าเชงเก้นที่ไม่หมดอายุ สามารถพำนักอยู่ได้ 15 วัน
6. Ireland ถ้าถือวีซ่า UK อยู่และยังไม่หมดอายุสามารถอยู่ได้ 90 วัน
7. Costa Rica ถ้ามีวีซ่าญี่ปุ่นที่มีอายุเกิน 6 เดือน หรือ วีซ่าจากประเทศ Liechtenstein, Norway, Switzerland สามารถพำนักได้สูงสุด 30 วัน

อย่างไรก็ตาม การจะได้รับอนุญาตพำนักในประเทศได้กี่วันนั้น ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ ซึ่งอาจให้ครบตามที่ระบุ หรือน้อยกว่า ดังนั้น
เราจะต้องตรวจดูวันที่ได้รับอนุญาตให้ละเอียด เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหา โดยเฉพาะ การถูกปรับฐานอยู่เกินในภายหลัง นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าเราจะไม่จำเป็นต้องมีวีซ่า แต่ถ้ามีพฤติกรรมน่าสงสัยใดๆ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ อาจสามารถปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศได้  เพราะฉะนั้น เราต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ไปพร้อมด้วยค่ะ

สิ่งที่ควรพกติดตัวไว้ทุกคน ตอนผ่าน ตม. เผื่อเจ้าหน้าที่ขอดู

  • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
  • ใบจองโรงแรม
  • แผนการท่องเที่ยวในประเทศนั้นๆ
  • หลักฐานการเงิน หรือบัตรเครดิต

(เดินกับญาติ กับเพื่อน กับลูก กับพ่อ แม่ ก็ควรพกแยกกันไว้คนละชุดนะคะ เพราะบางที เข้าแถว ผ่านด่าน ตม. อาจจะกระจายกันไปคนละที่ เจ้าหน้าที่คนละคน บางคนใจดี บางคนละเอียด แล้วแต่ดวง)
ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว กรมการกงสุล โทร 02 – 575 – 1063 www.consular.go.th

 สุดท้ายนี้ ขอเน้นย้ำว่าหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน จึงจะสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ ดังนั้น “โปรดตรวจสอบทุกครั้ง ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ”

Comments

comments